เพียง 3 ขั้นตอน ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทเป็นของตนเองได้

เพียง 3 ขั้นตอน ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทเป็นของตนเองได้

            ขั้นตอนการเปิดบริษัทและจดทะเบียนบริษัทสำหรับบรรดาผู้ประกอบการ ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพียงแค่มีจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายออนไลน์ ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ยาก ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมนั้น คือ

1.แบงแจ้งผลการจองชื่อ 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เริ่มก่อการตั้ง 3.หลักฐานการชำระค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน 5.สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จัดตั้งบริษัท หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในกรณีไม่มีอาคารสถานเป็นของตนเอง 6.แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ เมื่อมีครบแล้วก็สามารถดำเนินการตาม 3 ขั้นได้เลย

1.ตรวจสอบและจองชื่อ เพื่อจดทะเบียนบริษัท

ชื่อที่ต้องการนำมาใช้จดทะเบียนบริษัทนั้น ต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้ว สำหรับการจองชื่อนั้น ก็สามารถทำได้ 2 วิธี

– จองได้ด้วยตนเอง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขต หรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่

– จองด้วยตนเผงผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดย 2 วิธีข้างต้น สามารถทำการจองชื่อบริษัทได้จำนวน 3 ชื่อ โดยปกติแล้วจะรู้ผลว่าได้หรือไม่ ภายในระยะเวลา 30 นาที จากนั้น เมื่อจองชื่อสำเร็จแล้ว จะต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นต้องดำเนินการจองใหม่ทั้งหมด

2.เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นหนังสือที่แสดงความประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท มีไว้เพื่อระบุขอบเขตต่าง ๆ ของธุรกิจที่ทำ ซึ่งสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปพร้อม ๆ กับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ ดังนั้น ต้องเตรียมการให้พร้อมเพื่อความถูกต้องและรวมเร็ว ซึ่งข้อมูลที่ต้องเตรียมนั้นมีดังนี้

-ชื่อของบริษัท ตามที่ได้จองเอาไว้

-ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ – สาขา

-บริษัทต้องมีจุดประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

-ทุนสำหรับจดทะเบียน ส่วนใหญ่นิยมจดกันจำนวน 1 ล้านบาท

-ข้อมูลผู้ก่อการจัดตั้ง โดยจะต้องมีผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

-ข้อมูลผู้ถือคองหุ้น เช่น ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัย และจำนวนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งก็ได้ เพราะบุคคลอื่นก็สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทได้

-ข้อมูลพยาน ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน

-รายละเอียดการประชุมจัดตั้งเบียนบริษัท เช่น ข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

-รอให้นายทะเบียนตรวจสอบ และเตรียมเอกสารให้พร้อม

เมื่อจัดเตรียมเอกสารข้างต้นพร้อมแล้ว ก็สามารถยื่นตรวจเอกสารออนไลน์ได้ที่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นก็รอให้ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียน

3.ยื่นคำร้องจดทะเบียนบริษัท

ทำการยื่นคำร้องจดทะเบียนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตใกล้บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทย เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องการจดทะเบียนและมองหนังสือรับรองให้เรียบร้อยแล้ว ก็แสดงว่าบริษัทของผู้นั้น ได้จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อย มีสิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ สมบูรณ์ทุกประการ