รพ.กล้วยน้ำไทย มอบทุนเรียนผู้ช่วยพยาบาลฟรี มีงานทำทันที เมื่อจบหลักสูตร

รพ.กล้วยน้ำไทย มอบทุนเรียนผู้ช่วยพยาบาลฟรี มีงานทำทันที เมื่อจบหลักสูตร

            กทม.ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนเรียนผู้ช่วยพยาบาลฟรี ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ม.6 และเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไปเพื่อให้เข้ามาศึกษาต่อ ที่โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงเรียนโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

สำหรับการเรียนผู้ช่วยพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วย ระยะเวลา 6 เดือน และหลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล (Nurse Aid) ระยะเวลาเรียน 1 ปี โดยมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนฟรีตลอดจนจบหลักสูตร

ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล จาก ร.พ. กล้วยน้ำไท มีความครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย ค่าประกันสุขภาพ ไปจนถึงค่าชุดฟอร์ม ที่พัก อาหารทั้ง 3 มื้อ และค่าบริการร้านซักรีด

หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย

เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมงานได้ทันที กับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,000–20,000 บาท/เดือน สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ รพ.กล้วยน้ำไทย คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการของคนในประเทศไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เผยว่า โรงเรียนฝึกพนักงาน ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สังกัดกทม. มีเป้าหมายมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกทม. เพื่อโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อมกับสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปดูแลช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ชุมชนของตัวเองต่อไป

คุณสมบัติของคน ที่สามารถเข้ารับรับทุนการศึกษา หลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาลฟรี

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาการเรียนผู้ช่วยพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ หลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล เฉพาะด้านผู้สูงอายุ 6 เดือน  เพศหญิง มีอายุ 18-35ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3-ม.6 กศน. ปวช. ปวส.และปริญญาตรี

ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล 1ปี เพศหญิง มีอายุ 17 – 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3-ม.6 กศน. ปวช. ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป หากนักเรียนกสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เข้าร่วมงานกับบริษัทจูเนียร์และซีเนียร์ โฮม เฮลธ์ แคร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ).