ปรับหลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาล พร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ

ปรับหลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาล พร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ

            สภาการพยาบาลปรับปรุงหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งเป้า 16,000 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี นางทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดเผยว่า ด้วยแนวโน้มในสังคมไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทุกวันนี้มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุกว่า 16% จากจำนวนประชากรทั้งหมดและมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับอัตราการเกิด

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สูงอายุ  ซึ่งสภาการพยาบาลเองก็ตระหนักและเห็นถึงความจำเป็น ในการดูแลสุขภาพของประชากรคนสูงอายุ อาทิ การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

นางทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ณ ขณะนี้ ได้วางแผนหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงพอรองรับกับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ โดยอยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านชุมชน สำหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความพร้อม ก่อนออกไปดูแลสุขภาพประชากรสูงอายุในทุกพื้นที่ของประเทศไทยต่อไป

สำหรับหลักสตูรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ถูกปรับปรุงขี้น จะเป็นอีกส่วนสำคัญ เพราะผู้เรียนจะะต้องเป็นผู้ลงไปปฏิบัติงานในระดับชุมชน พร้อมกับมีพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นผู้จัดการแผนงานดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลแบบเดิม ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุได้ไม่ทั่วถึง

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลแบบเดิมก่อนทำการปรับปรุงใหม่ จะเน้นหนักในเรื่องการผลิตบุคลากรเพื่อช่วยให้พยาบาลทำงานในสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นหลัก จึงต้องมีร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเตรียมบุคคลากรให้พร้อมก่อนออกไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชนต่อไป

หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลแบบใหม่ ต้องเพิ่มความรู้เกี่ยวกับชุมชน โรคเรื้อรัง และวิธีการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนต้องการที่พึ่งพิง หลายคนป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เนื้อหาในหลักสูตร จึงไม่ใช่แค่แค่เรื่องการป้อนข้าวป้อนน้ำ แต่ภาวะสุขภาพที่บรรดาผู้สูงอายุต้องการมีมากกว่านั้น

“ซึ่งผู้สูงอายุบางคนต้องการรักษาที่ต่อเนื่องจากโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ จะมีความรู้ที่มากกว่าผู้ดูแลทั่วไปที่อาจจอบรมมาเพียง 3-6 เดือน ส่งผลให้มีความรู้ที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่า ทำให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น” นางทัศนา กล่าว.

หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้ที่ http://www.kanathip.com/