ประเทศไทยเมื่อ 60 ปีก่อน เคยสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมด

ประเทศไทยเมื่อ 60 ปีก่อน เคยสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมด

            หลังจากประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่ม 10% มูลค่ารวมกว่า 3 แสนล้านบาท เมือวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมาก ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่า ประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งชะลอการเก็บภาษีออกไปเป็นวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคชาวอเมริกันที่เตรียมจับจ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

สิ่งที่เกิดกับ 2 ประเทศมหาอำนาจนี้ หากลองมองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ระนะใกล้ของไทย ประเทศเราเองก็เคยท้าทายมหาอำนาจอย่างจีนเช่นเดียวกัน และไม่ใช่แค่ตั้งกำแพงภาษีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการสั่ง “ห้าม” ติดต่อซื้อขายกันอีกเลย โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ที่ออกประกาศคณปฏิวัติ ฉบับที่ 5 ซี่งมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2502

การสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากจีนของไทยใน 60 ปีก่อน ประกาศไว้มีดังนี้

จากที่ปรากฏว่าสินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตหรือมิต้นกำเนินจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์ ที่ส่งเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย ส่วนเป็นสินค้าประเภทไม่มีความจำเป็น และสินค้าเหล่านี้ มักถูกนำเข้ามาด้วยการลักลอบกระทำการอย่างผิดกฎหมาย

ซึ่งการลักลอบนำเข้าสินค้าจากจีนมานี้เอง ถือเป็นการยุ่งยากแก่การกวดขัน ควบคุม ที่สำคัญยังเป็นการเสียเปรียบในแง่ดุลยการค้าเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ คณะปฏิวัติจึงมีมติเห็นชอบห้ามมิให้ใคนนำสินค้าที่ผลิต หรือมีต้นกำเนินจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาจำจัดหน่ายภายในราชอาณาจักรไทยเด็ดขาด

หัวหน้าคณะปฏิวัติ จึงออกคำสั่งเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีนไว้ 4 ข้อดังนี้

1.ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสินค้าจากจีน หรือสินค้าที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์ หรือซึ่งมาจากประเทศจีน คอมมิวนิสต์เข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย หากผู้ใดฝ่าฝืนนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายที่ว่าด้วยศุลกากร โทษฐานนำเข้าของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

2.ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิต หรือมีต้นกำเนิดในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ หรือของที่มาจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์ ซึ่งสินค้าดังกล่าวนี้อยู่ในความครอบครองก่อนวันประกาศนี้ ให้แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บรักษาต่อนายอำเภอท้องถิ่น

3.หากพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั่งแต่วันที่ประกาศนี้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าที่ผลิต หรือมีต้นกำเนินจากประเทศ คอมมิวนิสต์ หรือสินค้าที่มีจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด

4.ให้ถือว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากจีนตามข้อ 2 ข้อ 3 แห่งประกาศนี้ มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติเอาไว้.

ขอบคุณบทความดี ๆ https://www.chinathaicargo.com